качество

Осигуряване на качеството


Установихме следните процедури и мерки за контрол, за да се гарантира качеството
1. Разполагаме с процедури за идентификация и проследяване на всички суровини, опаковки и готови продукти.
2. Разполагаме с процедури за идентифициране, разделяне и обезвреждане на неодобряващи суровини опаковъчни материали и готови продукти.
3. Имаме програми за съхранение и доставка на продукти и доставка.
4. Имаме процедури, които да гарантират, че етапите на процеса се контролират и спазват изискванията на продукта.
5. Имаме програма за повишаване на качеството.
6. Имаме програма за контрол на вредителите.
7. Имаме програма за санитария, почистващи процедури и практика на място.
8. Имаме процедура за изземване на продукта.